Menu
TELE-POST A/S udbyder hermed i offentlig licitation renovering og opførelse af ny hovedindgang på hovedkontoret i Nuuk. Opgaven består i renovering af trappetårn og indgang, samt opførelse af ny hovedindgang ved TELE-POSTs hovedkontor.
 
1.     På bygherrens vegne, udbydes hermed ovennævnte opgaver i offentlig licitation i hovedentreprise til fast tid og pris opdelt i følgende arbejder:
 
·         Jord-/, beton-, og jernarbejder.
 
·         Murerarbejder.
 
·         Tømrer-, snedker-, tagpap-, og gulvarbejder.
 
·         Malerarbejder.
 
 
2.     Udbudsmateriale bestående af:
 
§  Nærværende Udbudsskrivelse [US] af 08.04.2015.
 
§  Særlige betingelser [SB] med tilhørende bilag dateret 08.04.2015.
 
§  Særlig arbejdsbeskrivelse [SA] af 08.04.2015 med tilhørende tegningsmateriale.
 
§  Tilbudsliste med tilhørende fordelingslister.
 
 
Alt dateret 08.04.2015 og vedlagt denne skrivelse. Udbudsmaterialet skal pr. mail bestilles hos Qarsoq Tegnestue ApS – qarsoq@qarsoq.gl. Tilbudsgiveren vil herefter modtage udbudsmaterialet, som udelukkende fremsendes som pdf.
 
3.     Eventuelle tvivlspørgsmål skal rettes skriftligt til Qarsoq Tegnestue ApS, Postboks 50, 3900 Nuuk
fax 32 00 44 eller mail qarsoq@qarsoqtegnestue.gl og fremsendes så de er Qarsoq Teg­nestue ApS i hænde senest fredag d. 20. april 2015. Svar på tvivlsspørgsmål og eventuelle tillæg til projektet vil blive tilsendt de bydende senest fredag d. 22. april 2015. Svar på tvivlsspørgsmål betragtes som en del af udbudsmaterialet.
 
4.     Tilbud afgives på den udleverede tilbudsliste samt fordelingslister og afleveres i lukket kuvert,
mærket med:
 
· Påskriften "Offentlig licitation, Renovering og opførelse af ny hovedindgang TELE-POST, Nuuk”.
 
· Dato og tidspunkt for licitationen.
 
· Tilbudsgiverens navn.
 
Tilbud stiles til bygherren:                                   Tilbud afleveres til:
 
TELE-POST A/S.                                                       Qarsoq Tegnestue ApS
 
Postboks 1002                                                        Qullilerfik 2, 3. etage
 
3900 Nuuk                                                              Postboks 50
 
                                                                                  3900 Nuuk
 
Tilbud kan ikke afgives elektronisk pr. mail eller telefax.
 
 
Licitationen afholdes fredag d. 24. april 2015, kl. 11.00 på Qarsoq Tegnestue ApS.
 
Udbuddet udbydes iht. ”Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren” med senere ændringer.
 
Udbuddet tildeles efter ”den laveste pris”.
 
Arbejdet forventes påbegyndt 04.05.2015 og forventes afsluttet 31.07.2015
 
Inden licitationen afholdes der besigtigelse af arbejderne på steder den 20.04.2015 kl. 14.00
 
Evt. forbehold skal anføres i ”notat-felter” på tilbudslister. Forbehold anført andre steder i tilbud er, uagtet af forbeholdets omfang, ikke gældende.
 
”Kun alternative bud fra den tilbudsgiver, der har vundet licitationen tages i betragtning.”
 
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge følgende dokumentation:
 
1. En erklæring fra Skattestyrelsen om at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr., som vist i bilag 1.
 
2. En erklæring fra Pengeinstitut eller forsikringsselskab om mulighed for garantistillelse, som vist i bilag 2.
 
Vedståelsesfrist for tilbud er 30 arbejdsdage fra tilbudsdagen, som en afvigelse fra AP95.
 
Registrering af tilbudsgiver
Tilbudsgiver skal registreres hos Qarsoq Tegnestue ApS så meddelelse om evt. rettelsesblade kan fremsendes til tilbudsgiver. Anmodning om registrering skal fremsendes pr. e-mail: qarsoq@qarsoq.gl
 
 
Med venlig hilsen
 
Steen Haning
 
 
 
Kopi til: Bygherre, TELE-POST A/S, Postboks 1002, 3900 Nuuk.