Menu
Your shopping cart is empty.
TELE-POST har som landets største – og mange steder eneste – udbyder af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) en særlig rolle og ansvar i samfundet.  TELE-POST vil udnytte den udbredte tilstedeværelse i landet samt de kompetencer som selskabet besidder og dermed være en drivkraft for værdiskabende udvikling i samfundet og for selskabet.
 
En effektiv forretning giver samfundet værdi
TELE-POST er ejet af samfundet, og derfor har vi som en offentligt ejet selskab et samfundsansvar, og den måde vi kører forretningen på har stor betydning for udviklingen af det grønlandske samfund. Vi binder Grønland sammen, og giver borgerne, virksomhederne og myndighederne mulighed for at kommunikere og skabe fremdrift. 
Det giver os både muligheder og ansvar. Vi agerer samfundsansvarligt ved at drive en effektiv og stabil forretning med investeringer til gavn for både kunderne, medarbejderne og samfundet. Vi integrerer vores samfundsansvar  i både forretningsstrategien og i den daglige drift, fordi det sikrer at vi hele tiden har fokus på vores arbejde med samfundsansvar, til gavn for samfundet og selskabet.
 
Udvikling af samfundet
Vores vigtigste samfundsansvar er at bidrage til en positiv udvikling af samfundet med udgangspunkt i TELE-POSTs kerneområder. Derfor skal vores forretningsstrategi bidrage til en fortsat udvikling af samfundet. Den nye teknologi og moderne logistik er grundlaget for arbejdet med samfundsansvar. 
Vi har valgt at fokusere på tre områder, hvor vi kan bidrage mest i forhold til udfordringerne i samfundet. Vores indsats vil ske i tæt samarbejde med de relevante interessenter. De tre områder er:
1. Tiltag for samfundsudvikling (projekter),
2. Investeringer drevet af den nationale digitaliseringsstrategi, og
3. Samfundsansvar i TELE-POST.
 
Tiltag for samfundsudvikling (projekter)
Forudsætningen for en effektiv indsats for samfundsudvikling er at fokusere på de områder, hvor der eksisterer fælles målsætninger mellem TELE-POSTs kommercielle forretning, og selvstyrets ønsker for samfundsudvikling. 
TELE-POST vil gerne levere teknologi og redskaber til samfundsudvikling men vil også tage et aktivt ansvar for, at projekterne bæres videre. Dette skal ske i tæt dialog med relevante interessenter. 
 
UddannelseDigital borgerservice, og Sundhed er udvalgt som nøgleområder i forhold til samfundsudviklingen. Hvert år vil vi sætte fokus på et af nøgleområderne, og vi forpligter os til at gennemføre minimum ét større CSR-projekt årligt. Nøgleområderne skal endvidere ses i sammenhæng med TELE-POST underskrivelse af FN Global Compact, således at projekterne understøtter menneskerettighederne.
 
Investering i infrastruktur og services i sammenhæng med den nationale digitaliseringsstrategi
TELE-POST har altid været en basal del af samfundet, og har gennemført investeringer som en del af en samlet koncession til forsyning af hele landet. Der er dog ikke klare holdepunkter i koncessionen eller andet regelgrundlag i forhold til, hvilke investeringer, der skal foretages i den nationale teleinfrastruktur.
Der har ikke i TELE-POST været tradition for at vurdere omfanget af det samfundsmæssige element i givne investeringer i kapitalapparatet, men generelt været et ønske om at sikre hele landet en nogenlunde ensartet udvikling på kommunikations¬området, under hensyntagen til relevante tekniske og økonomiske begrænsninger.
Med øget markedsfokus og effektivisering kommer også behovet for at kunne præcisere og helst kvantificere den samfundsmæssige nytteeffekt af givne investeringer. TELE-POST skal således sikre, at vore investeringer bidrager til at optimere udnyttelsen af kapacitet til gavn for hele det grønlandske samfund. 
 
Samfundsansvar i TELE-POST
Samfundsansvar i TELE-POST vedrører indsatsen ’in house’, som skal sikre, at vi driver vores forretning på en ansvarlig og ordentlig måde. For at fastholde fokus på ovenstående, har vi underskrevet FNs Global Compact, ti principper om ansvarlig forretningsførelse, som forpligter os til at fokusere på en ansvarlig daglig drift. Hvert år vil vi rapportere til selskabets interessenter om vores fremdrift på området for samfundsansvar. 
 
Internationale principper for bæredygtighed
Global Compact har til formål at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet baseret på ti internationalt anerkendte principper. Principperne handler om arbejdstager- og menneske-rettig¬he¬der, miljø og antikorruption. Global Compact fungerer som en overordnet ramme for og inspirationskilde til vores arbejde med samfundsansvar. 
 
Det er derfor vores ambition at vi vil:
 
- Overholde og respektere menneskerettigheder i alle vores aktiviteter for at sikre, at vi ikke medvirker til krænkelse af rettigheder. Vi arbejder også for at undgå, at vores egne produkter og teknologier misbruges til krænkende formål.
 
- Undgå alle former for korruption. Vi hverken yder eller modtager nogen former for bestikkelse og smørelse (facilitation payments). Sponsorater og bidrag til velgørende formål anses ikke som en del af vores samfundsansvars-indsats og retningslinjerne for disse er nærmere beskrevet i selskabets sponsorpolitik.
 
- Sikre gode og ansvarlige arbejdsforhold for vores medarbejdere gennem et godt arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer sikkerhed, sundhed og trivsel. 
 
- Være dygtige til at udvikle vores medarbejderes og elevers kompetencer, så de styrker deres værdi på arbejdsmarkedet og øger værdien for samfundet. Vi skal således spotte og udvikle talent inden for teknologi, administration og ledelse til gavn for selskabet og samfundet. 
 
- Udbrede anvendelsen af miljøvenlige teknologier og løbende reducere vores egen miljøpåvirkning.
 
Arbejdet med samfundsansvar og handlingsplaner
Arbejdet med samfundsansvar vil ske gennem udarbejdelse og implementering af relevante politikker og specifikke indsatsområder, som beskrives i vores handlingsplan for samfundsansvar. Handlingsplanen skal angive mål og indikatorer for de enkelte indsatser og politikker. Indsatserne vil blive tilknyttet vores overordnede strategi og/eller et eller flere af de ti principper under Global Compact.
 
Målgruppe for politikken for samfundsansvar
Politikken for samfundsansvar er gældende for hele TELE-POST og udgør den overordnede ramme for arbejdet med samfundsansvar hos TELE-POST. Den henvender sig både til TELE-POSTs medarbejdere, selskabets interessenter og ejeren.
 
Vores organisation vedr. samfundsansvar
CEO er øverst ansvarlig for indsatsen og for løbende at rapportere om fremdrift til bestyrelsen som en del af direktionens beretning. 
Følgende har ansvar for compliance, fremdrift og rapportering inden for deres område: 
- Strategisk Sekretariat har overordnet ansvar for de strategiske fokus¬områder vedr. samfundsansvar, herunder borgernes adgang til IT og kommunikation
- HR er ansvarlig for de menneskerettigheder der vedrører arbejdstager¬rettigheder, kompetenceudvikling og uddannelse
- Driftsafdelingerne er ansvarlige for miljøindsatsen
- Jura/økonomiafdelingen er ansvarlig for antikorruption og rapportering
 
Godkendelse 
Senest godkendt af TELE-POSTs bestyrelse d. 02. september 2014